Anbi

Format publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI

1
Artikel 1 Naam
 1. De gemeente draagt de naam: Baptisten Gemeente Harlingen, hierna te noemen: de gemeente en is gevestigd te Harlingen;
Vastgelegd in de statuten van 11 september 2002
De Baptisten Gemeente Harlingen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Grondslag van de gemeente:
Artikel 2 Grondslag
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals die door de Bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare  Woord van God en de Heilige Geest tot haar komt. Daarom gelooft en belijdt zij Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God. Naar de aarde gezonden door de Vader, door de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria. Door Zijn dood aan het kruis van Golgotha heeft Hij de zonden weggenomen van een ieder, die in Hem gelooft. Hij stond op uit de dood en is opgevaren naar de Hemel. Vandaar zal Hij ook terugkomen om het eeuwige plan van God te volbrengen: Zijn Gemeente thuis te brengen naar de Hemel en het vestigen van Zijn Koninkrijk. Door Hem mogen wij eeuwig leven ontvangen. Op deze belijdenis doopt zij hen, die Jezus Christus hebben aanvaard als hun Heiland, Verlosser en Zaligmaker. De doop vindt plaats door onderdompeling, hierna te noemen doop. Gedoopt worden betekent, dat het vroegere leven van de dopeling voorbij is en dat hij of zij in Christus een nieuw leven is begonnen geleid door de Heilige Geest. Naast de doop heeft de Heer Jezus tevens het Heilig Avondmaal ingesteld als gedachtenis aan Zijn lijden en sterven op Golgotha.
Doel van de gemeente:
Artikel 3 Opdracht
De bijbelse opdracht van de gemeente is:
 1. de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting op de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;
 2. om overeenkomstig het Woord van onze Heer te bidden en te werken tot bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk;
 3. aan de wereld het evangelie te verkondigen overeenkomstig de opdracht van onze Heer Jezus Christus en ongelovigen op te roepen zich te bekeren en samen als gemeente onder de leiding van de Heilige Geest te bouwen aan de toekomst van Zijn Gemeente;
 4. allen die Jezus Christus belijden als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker op hun belijdenis te dopen en naar Bijbelse orde samen een gemeenschap van gelovigen te vormen;
 5. in gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.
 1. Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)

RSIN nr. van Harlingen is 26622413

 1. Contactgegevens

Baptisten Gemeente Bethel

Lanen 65

8861 CC Harlingen

0517 433569

secretariaat@baptistenharlingen.nl

KvK Nummer 76442411

 1. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente gemeente Harlingen bestaat uit

Voorzitter B. Toering

Secretaris S. Oving

Penningmeester J. Bijma

2 overige raadsleden

 1. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Grote Opdracht

Wij worden christenen genoemd, omdat we volgelingen willen zijn van Christus Jezus. Een oprechte volgeling van iemand volgt niet alleen de persoon, maar volgt ook de aanwijzingen en opdrachten van die persoon op. Jezus heeft ook aan ons een heel concrete opdracht gegeven, die bekend is als de Grote Opdracht. Deze opdracht staat in Mattheüs 28 vers 19: “Gaat dan heen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.”

Deze opdracht bestaat uit 4 stappen, te weten:

 1. Heen gaan 2.  Discipelen maken
 2. Dopen 4.  Leren onderhouden

Deze opdracht van Jezus is niet vrijblijvend, want hij is uitgesproken in de gebiedende wijs. Die opdracht moet dus altijd het absolute hoofddoel van iedere christen- gemeenschap zijn en ligt daarom ook ten grondslag aan onze missie.

Missie (=onze opdracht)

De Baptisten Gemeente in Harlingen ziet het als haar missie om in opdracht van onze Heer Jezus Christus zich actief en volledig in te zetten om buitenkerkelijke en randkerkelijke mensen in Harlingen en omgeving te helpen veranderen in oprechte volgelingen van Jezus, hen te dopen en hen te helpen bij het uitvoeren van de richtlijnen die Jezus zelf voor het leven van een christen heeft gegeven.

Visie (=wat willen we bereiken)

De Baptisten Gemeente in Harlingen ziet het als haar opdracht

 • te werken aan grotere toewijding aan onze Heer
 • meer open te staan voor de leiding van de Heilige Geest
 • de onderlinge betrokkenheid te vergroten
 • de uitstraling van het Evangelie naar buiten te versterken
 • verbreiding (of verkondiging) van het evangelie in binnen- en buitenland in woord en daad.

Strategie

Wij verwachten als gemeente de missie en visie te kunnen realiseren door de volgende stappen:

 • Het opbouwen van het geloofsleven van zusters en broeders binnen de gemeente door bijbelstudie, bidstonden en samenkomsten
 • Meer kennis en inzicht te verkrijgen in de Bijbel
 • De samenkomsten aantrekkelijker en aanstekelijker te maken voor buitenkerkelijken om daardoor ook hen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.
 • Geïnteresseerden begeleiden opdat ze hun leven aan de Heer Jezus zullen toewijden
 • Doop mensen op belijdenis van hun geloof
 • Groeigroepen (huiskringen) vormen waar men naar elkaar omziet en tevens streeft naar groei in geloofsleven
 • De huiskringen een open karakter geven, zodat ook geïnteresseerden kunnen deelnemen
 • Zorgen voor opvang van geïnteresseerden binnen een z.g. “alpha-kring” waar de fundamenten van het christelijk geloof besproken worden
 • Het gemeentelijk werk (dus inclusief de verenigingen) op elkaar afstemmen, zodat beter kan worden aangesloten bij de Bijbelse Opdracht.
 • Een ieder zal zich naar vermogen moeten inzetten voor een goed functioneren van de gemeente als plaatselijk lichaam van Christus zal; dit betreft zowel de financiële ondersteuning als het uitvoeren van taken

Baptisten Gemeente Harlingen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 1. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 1. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

 1. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 1. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Hier volgt een uittreksel uit het jaarverslag van de gemeente.

Hier kan een link komen naar een volledig jaarverslag.

 1. Financiële verantwoording

Klik hier om te downloaden realisatie 2023

 

Klik om te downloaden begroting 2024

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Mathes 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling